ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA

HỘI  TAI MŨI HỌNG NHI TP. HỒ CHÍ MINH

(Kèm theo quyết định số : ……… /QĐ  ngày 05/06/2018 của Hội Y Học TP.HCM)

Chương I

Tên gọi  – Tôn chỉ – Mục đích

Điều 1.-  

Tên chính thức: Hội Tai Mũi Họng NhiThành Phố Hồ Chí Minh .

Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh:

Hồ Chí Minh city Pediatric Ear Nose and Throat Society ”.

Tên viết tắt là : HPES  (HCMC Pediatric ENT Society).

Điều 2.- Hội Tai Mũi Họng Nhi TP. Hồ Chí Minh (dưới đây gọi tắt là Hội) là một tổ chức  xã hội nghề nghiệp của những người hay những tổ chức làm công tác nghiên cứu khoa học hay chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành Tai Mũi Họng Nhi, công và tư, đang tại chức hay đã nghỉ hưu, trên địa bàn TPHCM

Điều 3.- Hội Tai Mũi Họng Nhi TP. Hồ Chí Minh hoạt động trong phạm vi TP Hồ Chí Minh, là thành viên của Hội Y Học TP.Hồ Chí Minh

– Hội hoạt động theo pháp luật Nhà nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, theo Điều lệ Hội và chịu sự quản lý Nhà nước của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh.

– Hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng tại ngân hàng.

– Trụ sở Hội đặt tại Bệnh viện Nhi đồng 1, số 341 đường Sư Vạn Hạnh, P.10, Q.10, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 4.- Tôn chỉ, mục đích  của Hội  là tập hợp, đoàn kết, động viên lực lượng cán bộ khoa học kỹ thuật chuyên ngành Tai Mũi Họng Nhi thuộc mọi lãnh vực hoạt động và thuộc mọi thành phần kinh tế; phấn đấu học tập và công tác, tham gia xây dựng và phát triển khoa học kỹ thuật chuyên ngành Tai Mũi Họng Nhi (sau đây gọi tắt là chuyên ngành); giúp đỡ lẫn nhau không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, thực hành nghề nghiệp đúng theo chuẩn mực về nghĩa vụ và đạo đức, góp phần  tích cực vào sự nghiệp bảo vệ và tăng cường sức khoẻ nhân dân Chăm sóc các Bệnh nhi cả nội và ngoại khoa, nội trú và ngoại trú, trên một nền y học tiên tiến, từ Bệnh Viện cho đến tại gia đình người bệnh

CHƯƠNG II

CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA HỘI

Điều 5.-  Chức năng :

1. Là một Hội Khoa Học, tập hợp, động viên hội viên tham gia đẩy mạnh hoạt động KHKT, hoạt động tư vấn, phản biện, giám định khoa học công nghệ về chuyên ngành Tai Mũi Họng Nhi.

2. Là một Hội  nghề nghiệp, Hội tổ chức vận động, giám sát và giúp đỡ hội viên hành nghề đúng qui định của pháp luật;  tham gia với ngành y tế trong việc quản lý, giáo dục đạo đức nghề nghiệp, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho những hội viên hành nghề, giữ gìn và bảo vệ uy tín của người thầy thuốc và danh dự của ngành nghề. Hội  còn là tổ chức bảo vệ lợi ích chính đáng và hợp pháp của hội viên trước pháp luật và công luận.

Điều 6.- Nhiệm vụ:

1. Hoạt động theo đúng Điều lệ đã được phê duyệt

2. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan để thực hiện nhiệm vụ của Hội .

3. Tập hợp đoàn kết tập thể trí thức KHKT trong chuyên ngành từ trung cấp trở lên;  xây dựng và phát triển tổ chức; quản lý và thúc đẩy hoạt động của các Chi Hội thành viên và các đơn vị trực thuộc.

4. Tư vấn, phản biện các vấn đề thuộc phạm vi hoạt động  của Hội theo đề nghị của các tổ chức, cá nhân; tham gia vào Hội đồng tư vấn của Sở Y tế trong việc cấp hoặc gia hạn ”Chứng chỉ hành nghề và giấy Chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân”

5. Tham gia ý kiến vào các văn bản  quy phạm pháp luật có liên quan đến nội dung  hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các vấn đề liên quan tới sự phát triển Hội  và lĩnh vực Hội hoạt động.

6. Định kỳ hằng năm báo cáo với Hội Y Học TP. HCM và các cơ quan thẩm quyền về tình hình tổ chức và hoạt động Hội theo đúng quy định của pháp luật.

7. Chấp hành sự hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc tuân thủ pháp luật.

8. Tôn trọng điều lệ của Hội Tai Mũi Họng Nhi và Hội Y Học TP. Hồ Chí Minh

9. Chấp hành quy định của pháp luật trong việc sử dụng kinh phí và tài sản, tài chánh của Hội.

10. Lập hồ sơ và lưu giữ tại trụ sở Hội các tài liệu: Danh sách hội viên, các Chi hội, và các đơn vị trực thuộc Hội, các chứng từ về tài chánh của Hội, biên bản các cuộc họp Ban lãnh đạo Hội.

Điều 7. Quyền hạn:

1. Đại diện cho các Chi Hội thành viên và hội viên trong các hoạt động có liên quan đến mục đích và nhiệm vụ của Hội Tai Mũi Họng Nhi Thành Phố Hồ Chí Minh

2. Làm đầu mối quan hệ giữa các Chi hội thành viên với các cơ quan Đảng, Nhà nước và các đoàn thể khác nhằm giải quyết những vấn đề chung trong tổ chức và hoạt động của Hội; quản lý, hướng dẩn và thực hiện các hoạt động đối ngoại và hợp tác trong hay ngoài nước thuộc phạm vi Hội.

3. Thực hiện chức năng của một Hội nghề nghiệp trong việc tập hợp, quản lý và giám sát việc hành nghề của hội viên; bảo vệ quyền hành nghề chính đáng và danh dự của hội viên; động viên, giúp đỡ và giáo dục hội viên tuân thủ các quy định và quy chế hành nghề của Nhà nước, tổ chức bồi dưỡng nâng cao kiến thức và trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho hội viên, giữ gìn và phát huy đạo đức nghề nghiệp; góp phần bảo vệ và nâng cao uy tín  của người thầy thuốc cũng như uy tín  của ngành y tế trong xã hội.

4. Được gây quỹ Hội  trên cơ sở hội phí của hội viên và các nguồn thu từ hoạt động kinh doanh dịch vụ theo quy định của pháp luật để tự trang trải về kinh phí hoạt động.

      5. Được nhận các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

6. Khen thưởng và đề xuất các cơ quan có thẩm quyền khen thưởng các tổ chức Chi Hội thành viên và hội viên có nhiều thành tích.

7. Xử lý và quyết định kỷ luật đối với tổ chức thành viên và hội viên có hành động sai trái, vi phạm điều lệ Hội, quy định của Đảng và Nhà nước, đạo đức nghề nghiệp trong mọi hoạt động của Hội và trong lãnh vực hành nghề Y.

CHƯƠNG III

Hội viên

Điều 8. Những người có đủ tiêu chuẩn sau đây, tự nguyện hoạt động trong một tổ chức thành viên của Hội, có thể được BCH cơ sở của Hội  xét công nhận là Hội viên:

1. Hội viên chính thức: là những hội viên có đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn trong Hội, là những bác sĩ, và cán bộ khoa học kỹ thuật hoạt động trong chuyên ngành, đang chức hoặc đã nghỉ  hưu, thuộc mọi thành phần kinh tế tại TP. Hồ Chí Minh, chấp nhận điều lệ và ghi tên tham gia vào một tổ chức thành viên của Hội.

2. Hội viên danh dự: là những hội viên được BCH Hội mời tham gia với tư cách là hội viên danh dự. Là những cán bộ KHKT có uy tín trong chuyên ngành, đã có nhiều cống hiến cho  chuyên ngành và cho sự phát triển của Hội.

3. Hội viên liên kết: Những người không đủ điều kiện trở thành hội viên chính thức,  những cán bộ Khoa học kỹ thuật có trình độ trung cấp trở lên đang công tác ở cơ sở khoa học các tỉnh lân cận (nơi chưa thành lập hội TMH Nhi)  có nhiều đóng góp cho các hoạt động của Hội, tự nguyện tham gia trong một tổ chức của Hội, và được Ban Chấp hành Hội  chấp thuận.

Hội viên Danh dự và hội viên Liên kết có nghĩa vụ và quyền lợi như hội viên chính thức trừ quyền biểu quyết, ứng cử, bầu cử vào Ban Chấp hành của Hội . 

Điều 9.  Nhiệm vụ và quyền hạn của hội viên:

1– Nhiệm vụ:

                  a) Tôn trọng điều lệ của Hội  và quy chế hoạt động của tổ chức thành viên mà hội viên đó gia nhập; nghiêm chỉnh chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của BCH các cấp của Hội.

                  b) Giữ vững và bảo vệ sự đoàn kết trong Hội, tích cực học tập chính trị, văn hóa, chuyên môn, trau dồi kỹ năng và đạo đức nghề nghiệp, giữ vững uy tín của cá nhân và tập thể y giới, đấu tranh chống những tư tưởng và hành động có hại đến nhiệm vụ, uy tín, danh dự của Hội  và của ngành nghề.

                        c) Tham gia mọi sinh hoạt trong hệ thống Hội, tích cực góp phần vào việc xây dựng và phát triển của Hội.

                  d) Đóng góp Hội phí theo quy định.

2- Hội viên có quyền:

                  a) Thảo luận và biểu quyết mọi công việc của Hội, ứng cử và bầu cử vào BCH các cấp của Hội  theo quy định (trừ hội viên liên kết).

                  b) Được thông tin bồi dưỡng kiến thức về chính trị và chuyên môn; được khuyến khích phát huy năng lực về mọi mặt; được tạo điều kiện để phát triển khả năng.

                  c) Được tham gia trình bày các đề tài nghiên cứu khoa học của mình trong các buổi  sinh hoạt KHKT chuyên ngành; được giới thiệu đăng các bài viết và các công trình nghiên cứu của mình vào các tạp chí khoa học trong hệ thống chuyên ngành; được công nhận và bảo vệ quyền tác giả, sáng chế, được các tổ chức của Hội  nhận xét về các công trình, công tác của mình khi cần thiết, chọn lọc để đề nghị khen thưởng, nâng cấp hoặc phong cấp học hàm học vị; được chứng nhận và giới thiệu về tư cách đạo đức và chuyên môn trong các hoạt động nghề nghiệp.

                  d) Được giới thiệu với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để hành nghề.

                  e) Được bảo vệ quyền lợi chính đáng và danh dự của mình trước pháp luật và công  luận.

                  f) Được hưởng mọi quyền lợi khác do tổ chức Hội  quy định.

Điều 10. Nhiệm vụ và quyền hạn của các tổ chức thành viên:

1. Tổ chức thành viên là những tổ chức làm công tác nghiên cứu khoa học hay chuyên môn nghiệp vụ hay hành nghề chuyên ngành, tự nguyện tham gia

2. Nhiệm vụ:

                   a) Tôn trọng và thi hành điều lệ cùng các nghị quyết và chủ trương của Hội  .

 b) Xây dựng và phát triển tổ chức; tập hợp, đoàn kết và động viên hội viên hưởng ứng tham gia các hoạt động của Hội  .

 c) Thường xuyên tổ chức các sinh hoạt thông tin, bồi dưỡng kiến thức về chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và các hoạt động khác nhằm phục vụ lợi ích chính đáng của tổ chức và của hội viên.

d) Tăng cường các hoạt động đối ngoại trong khuôn khổ pháp luật theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.

e) Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của tổ chức Hội. Đóng góp Hội phí theo quy định.

 3. Quyền hạn :

a) Đóng góp ý kiến, thảo luận, phê bình công việc của tổ chức cấp trên.

b) Giới thiệu người ứng cử vào BCH các cấp  Hội theo quy định.

c) Được tham gia vào các tổ chức khác trong khuôn khổ pháp luật của Nhà nước.

d) Được tạo điều kiện thuận lợi để phát triển tổ chức, phát triển khoa học kỹ thuật và ngành nghề.

CHƯƠNG IV

tỔ chỨc VÀ NGUYÊN TẮC HỌAT ĐỘNG cỦa HỘi

Điều 11.- Hội được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện đoàn kết, dân chủ và khoa học.

– Có thể tổ chức các đơn vị ứng dụng khoa học công nghệ, dịch vụ, đào tạo bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành, ra tập san  Tai Mũi Họng Nhi Tổ chức các Câu lạc bộ bệnh nhân, Phòng ngừa và Điều Trị Tai Mũi Họng Nhi, Phục Hồi Chức Năng Tai Mũi Họng Nhi. Tập hợp nhóm hội viên để sinh hoạt, bồi dưỡng về chuyên môn, học thuật, giữ gìn và nâng cao sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của các bệnh nhân Tai Mũi Họng Nhi.

Điều 12. Đại Hội Đại Biểu của Hội có nhiệm vụ:

1. Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động Hội và báo cáo của BCH đương nhiệm, quyết định đường lối và phương hướng hoạt động  của Hội trong nhiệm kỳ mới.

2. Thảo luận và biểu quyết  việc sửa đổi (nếu có) điều lệ của Hội.

3. Bầu ra BCH nhiệm kỳ mới của Hội theo thể thức và số lượng do Đại Hội quy định, từ danh sách đã được BCH đương nhiệm đề xuất sau khi tham khảo ý kiến của các đơn vị cơ sở.

4. Thông qua báo cáo tài chánh của Hội.

5. Biểu quyết việc chia tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể Hội  hoặc gia nhập Hội  khác cùng lĩnh vực hoạt động.

Điều 13.- Ban Chấp Hành (BCH)

  1. Nhiệm kỳ của BCH Hội  và của BCH các Hội Thành viên là 5 năm.
  2. BCH Hội thường kỳ họp 6 tháng một lần, có thể sử dụng hình thức họp trực tuyến qua mạng Internet, Email. Trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch có quyền triệu tập hội nghị bất thường.
  3. BCH có nhiệm vụ tổ chức thực hiện nghị quyết của Đại Hội Đại biểu của Hội, chỉ đạo toàn bộ hoạt động của Hội  giữa 2 kỳ đại hội và quyết định các cơ cấu tổ chức của BCH Hội.
  4. Khi xét thấy cần thiết, BCH với sự nhất trí của ít nhất 2/3 tổng số ủy viên tham dự có thể quyết định bổ sung hay miễn nhiệm ủy viên BCH của Hội; giải thể hoặc xóa tên một tổ chức thành viên của Hội không hoạt động theo quy định.

Điều 14.- BCH bầu ra Ban ThườngVụ (BTV) gồm:

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký, Trưởng Ban kiểm tra và các Ủy viên Thường vụ. Thể thức bầu do Ban Chấp Hành quy định. Số Ủy viên Thường vụ không quá 1/3 tổng số ủy viên Ban Chấp Hành. Ban ThườngVụ trực tiếp thực hiện nghị quyết Đại Hội và phân công các ban chuyên trách:

                      1.  Ban Tổ chức – Đối ngoại

2.  Ban Kiểm tra-Thi đua Khen thưởng và kỷ luật

3. Ban Khoa học Kỹ thuật và Đào tạo

4.  Ban Thông tin-Báo chí

5. Ban Thư ký

Điều 15.- BCH biểu quyết theo nguyên tắc đa số hay quá bán của BCH.

                Nghị quyết của BCH chỉ có giá trị khi được thông qua trong các phiên họp với sự tham dự của tối thiểu  trên 1/2 tổng số ủy viên.

    Trong những trường hợp đặc biệt, không thể tổ chức họp đa số UV, thì có thể tổ chức lấy ý kiến bằng thư, nhưng phải có đủ chữ ký của trên 1/2 tổng số UV- BCH.

Điều 16.

1. Chủ Tịch có nhiệm vụ chỉ đạo toàn bộ hoạt động của Hội  suốt nhiệm kỳ, triệu tập và chủ trì các cuộc họp của BCH và BTV, đề xuất những định hướng  có tính chiến lược cho sự phát triển  của Hội;  quyết định các vấn đề đã được tập thể nhất trí thông qua. 

2. Phó Chủ Tịch có trách nhiệm giúp Chủ Tịch trong mọi mặt công tác theo sự phân công. Khi Chủ tịch vắng mặt,  Phó CT sẽ thay thế. Các UV Thường Vụ được phân công phụ trách các Tiểu Ban chuyên môn.

3. Phó Chủ Tịch của Hội  chịu trách nhiệm tổ chức triển khai các hoạt động của Hội  theo chủ trương và kế hoạch đã được BCH hoặc BTV đề ra; quản lý và điều hành các công việc thường xuyên của Hội; theo dõi tổng hợp tình hình hoạt động của Hội  và các tổ chức thành viên, báo cáo định kỳ cho Chủ Tịch, BTV và BCH Hội.

4. Giúp việc cho Phó Chủ Tịch có Ban Thư Ký do Phó Chủ Tịch đề cử và BTV thông qua.

5. Khi khuyết Chủ tịch, Phó Chủ tịch, hoặc Ủy viên Thường vụ, thì Ban Chấp hành cử bổ sung trong số ủy viên BCH với sự chấp thuận của Ban Chấp hành.

Điều 17.- BCH bầu ra Ban Kiểm Tra và Hội đồng khen thưởng và kỷ luật của Hội. Ban Kiểm tra có các quyền hạn  và nhiệm vụ:

1. Kiểm tra các tổ chức trực thuộc Hội  khi có dấu hiệu vi phạm điều lệ của Hội.

2. Kiểm tra các hoạt động kinh tế tài chánh  cùng các hoạt động khác của Hội  và các tổ chức trực thuộc.

3. Xem xét giải quyết các đơn khiếu tố.

4. Hướng dẫn và chỉ đạo hoạt động của Ủy Ban Kiểm tra các Chi Hội thành viên và Liên Chi Hội  thành viên, nếu có.

Điều 18.- Các Chi Hội chuyên khoa sâu và các Chi Hội hành nghề là thành viên của Hội

1. Ban Chấp Hành các tổ chức thành viên do Đại Hội Đại biểu hoặc Đại Hội toàn thể của tổ chức đó bầu ra, có số ủy viên không quá 10% tổng số hội viên và tối đa không quá 25 người. Nếu BCH có từ 9  ủy viên trở lên thì có thể bầu ra BTV gồm Chủ Tịch, các Phó Chủ Tịch và Ủy viên Thường Vụ không quá 1/3 số  Ủy viên BCH.

2. Các Chi Hội thành viên chuyên khoa sâu tuỳ theo điều kiện, có thể tổ chức các Chi Hội chuyên khoa tại các đơn vị có đông hội viên, hoặc Liên Chi Hội . Riêng các Chi Hội hành nghề được tổ chức theo địa bàn Quận Huyện.

CHƯƠNG V

Tài chánh của HỘI

Điều 19.- Tài chánh của Hội Tai Mũi Họng Nhi Thành Phố Hồ Chí Minh bao gồm:

1. Phần hội phí do các Hội thành viên đóng góp, trên cơ sở hội phí của hội viên.

2. Phần đóng góp của các hoạt động dịch vụ của Hội được thành lập theo đúng quy định của nhà nước .

4. Nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tự nguyện đóng góp.

Điều 20.-Tài chính của Hội  được quản lý và sử dụng theo đúng quy định của BCH Hội, phù hợp với quy chế quản lý tài chánh của Nhà nước và pháp luật hiện hành.

CHƯƠNG VI

Khen thưỞng và KỶ luẬt

Điều 21.- Các Chi Hội thành viên, các tổ chức trực thuộc và cá nhân hội viên có nhiều đóng góp  và thành tích trong công tác xây dựng và phát triển Hội  có thể được Hội  khen thưởng hoặc đề xuất lên các cấp trên khen thưởng.

Điều 22.- Các Hội thành viên, các tổ chức trực thuộc và các cá nhân hội viên vi phạm điều lệ của Hội, hoặc có những hành vi làm tổn hại đến các hoạt động hoặc uy tín của Hội, thì tùy theo mức độ, có thể chịu các hình thức kỷ luật từ phê bình, cảnh cáo, đến khai trừ ra khỏi các tổ chức của Hội  .

Điều 23.- Trong phạm vi hành nghề, trên tinh thần tự quản, những sai lầm về chuyên môn, về nghĩa vụ cũng như về đạo đức được đưa ra Hội đồng kỷ luật xem xét và có ý kiến xử lý.

                             Các trường hợp nghiêm trọng có thể đưa đến quyết định không còn được công nhận là hội viên, đồng thời kiến nghị với các cơ quan quản lý Nhà nước về y tế  xem xét  thu hồi giấy phép hành nghề.

CHƯƠNG VII

Hiệu lực của Điều lệ

Điều 24.- Bản Điều lệ này có 7 chương 25 điều có hiệu lực kể từ khi được Đại Hội Đại Biểu Hội Tai Mũi Họng Nhi Thành Phố Hồ Chí Minh thông qua và  được Hội Y học TP. Hồ Chí Minh  phê duyệt.

Điều 25.- Chỉ có Đại Hội Hội Tai Mũi Họng Nhi Thành Phố Hồ Chí Minh mới có quyền bổ sung, sửa đổi Điều lệ này với 2/3 số đại biểu có mặt tán thành và được Hội Y học TP. Hồ Chí Minh  phê duyệt, mới có giá trị thi hành.

Chủ Tịch Hội Y học TP. Hồ Chí Minh

BS. Trương Thị Xuân Liễu